agia5

agia5

sexta-feira, 10 de junho de 2016

Pequeno dicionário de definições básicas em português (StB)
Pequeno dicionário de definições básicas em português (StB)
 
Operação Ativa – referente à trabalho operacional vide aktivní opatření
Agente – o mais habilidoso colaborador secreto do MV (Ministério do Interior), que possuía possibilidades de penetração no ambiente do inimigo. O agente era adquirido através de materiais comprometedores (atividades criminais) ou por motivos patrióticos.
Desinformação – Informação falsa (mentirosa), que tem como objetivo exercer influência sobre um determinado grupo de pessoas ou toda uma população.  É um dos métodos fundamentais de trabalho nas atividades de serviços de inteligência, que tem como objetivo exercer influência sobre o adversário, para que este se comporte conforme as necessidades do serviço de inteligência.
Contato secreto – é uma das categorias de colaboradores do serviço de segurança checoslovaco: cidadãos checoslovacos ou estrangeiros, que tiveram contato com os funcionários do serviço de inteligência e entregaram a eles diferentes informações sem a necessidade de compromisso de colaboração.
Residente – dirigia a residência legal ou ilegal no exterior. Geralmente, sob uma cobertura diplomática. Funcionário de carreira da StB.
StB – abreviação de Segurança estatal, Serviço de Segurança checoslovaco, polícia política secreta desuniformizada.
Contato – possui dois significados na prática do serviço de inteligência: 1) – pessoa com a qual um oficial da inteligência mantinha contato e que era usada pelo mesmo 2) – gíria usada para definir um encontro.
Tipo (figurante) – no serviço de inteligência da StB,  significa o mesmo que candidato à colaboração secreta na contrainteligência. Um „tipo” para colaborador secreto era uma pessoa (estrangeiro ou cidadão da Checoslováquia), que com base em um reconhecimento inicial, cumpria as premissas para aproveitamento durante a execução de tarefas para o serviço de inteligência checoslovaco.   
Recrutamento – aquisição de um colaborador secreto, que primeiramente é visto como uma pessoa que pode servir, posteriormente é verificado no que diz respeito à motivação para colaboração e, finalmente é recrutado, ou seja, tem início uma colaboração direta.

© Mauro "Abranches" & Vladimír Petrilák


SŁOWNICZEK (StB)Operacja aktywna - Sprawa operatywnego rozpracowania vide aktivní opatření
Agent - najzdolniejszy tajny współpracownik MSW mający możliwość wnikać do środowiska wroga. Agent zdobywany jest na podstawie materialów kompromitujących (działań przestępczych) nlub z pobudek patriotycznych.
Dezinformacja - Nieprawdziwa (kłamliwa) informacja, której celem jest wpływanie na określone grupy ludzi lub całe populacje. W działałności służb to jedna z podstawowych metod pracy z celem wywarcia wpływu na przeciwnika, by ten zachowywał się według potrzeb służby.
Kontakt poufny - kolejna kategoria wspólpracowników czechosł. bezpieki, obywatele czechosł. lub obcokrajowcy, którzy kontaktowali się z funkcjonariuszami wywiadu i przekazywali im różne informacje bez konieczności zobowiązania się do współpracy.
Rezydent - kieruje legalną lub nielegalną rezydenturą za granicą. Zazwyczaj pod przykrywką dyplomatyczną. Kadrowy funkcjonariusz StB.
StB - skrót Bezpieczeństwo państwowe, czechosłowacka Służba Bezpieczeństwa, nieumundurowana tajna policja polityczna.
Kontak - dwa znaczenia w praktyce służb: 1) - kontakty oficera wywiadu z osobą, z którą nawiązał kontakt i którą wykorzystuje. 2) - slangowe określenie dla spotkania.
Typ (figurant) - w wywiadzie StB to samo co kandydat tajnej współpracy u kontrwywiadu. Typ na tajnego współpracownika to osoba (cudzoziemiec lub obywatel CSRS), która na podstawie wstępnego rozeznania spełnia przesłanki do wykorzystania podczas pełnienia zadań dla czechosł. wywiadu.
Zwerbowanie - zdobycie tajnego współpracownika, który najpierw jest wypatrzony jako osoba nadająca się, dalej jest sprawdzana pod kątem motywacji współpracy i wreszcie zwerbowana, tzn. dochodzi do nawiązania bezpośredniej współpracy.
 
 

Nenhum comentário:

Postar um comentário